X
تبلیغات
زولا

اصطلاعات جامعه شناسی خانواده

خانواده به عنوان یک نهاد فراگیر اجتماعی اجتناب ناپذیر بخشی از جامعه بشری دیده می شود. و خانواده گروهی از افراد متحد شده بوسیله ازدواج یا خونی ویا تصویب تشکیل خانواده، تنها در تعامل با یکدیگر در آن ها نقش مربوط اجتماعی زن وشوهر ، مادر و پدر، برادر و خواهر ایجاد فرهنگ مشترک است. خانواده گروه متشکل از مادر وپدراست وفرزندان.

خانواده بر حسب احساسات و عواطف: انگیزه های خانواده در جفت گیری، زایش، صمیمیت مادر، عشق برادرانه و مراقبت از پدر ومادر مبتنی بر احساسات از عشق، محبت، همدردی، همکاری و دوستی ساخته شده است.

طبقه بندی خانواده بر اساس ازدواج: 1- خانواده چند زنه2- خانواده چند شوهره3- خانواده دارای یک همسر

طبقه بندی خانواده براساس محل اقامت: خانواده مادر مکانی2- خانواده پدر مکانی3- خانواده در حال تغییر

طبقه بندی خانواده بر اساس اندازه یا ساختار و عمق نسل خانواده1- خانواده هسته ای 2- خانواده مشترک

طبقه بندی خانواده بر اساس روابط میان اعضای خانواده: 1- بر اساس ازدواج2- خانواده صلبی که متشکل از رابطه خونی که بین خواهر و برادر و پدر وفرزند وجود دارد.