X
تبلیغات
زولا

کوچ نشینی نوعی از زندگی و معیشت است که در آن دامپروری اساس فعالیت های اقتصادی را تشکیل میدهد. 

بعبارت دیگر کوچ نشینی حرکت متناوب و سالیانه گروههای انسانی است که برای تهیه وسیله ارتزاق خود بسته به نوع زندگی و فعالیت شان از چائی به جای دیگر کوچ میکنند.